Bull Chrome 20th Anniversary Main Burner Knob - 16613